Årsmøde 2019

Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 11.00-14.00

Betty Nansens Allé 2A, Akaciegården, 2000 Frederiksberg

Årsmødet er for medlemmer, men der kan tegnes medlemskab ved mødets start.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent

2.     Godkendelse af dagsorden

3.     Bestyrelsens beretning til godkendelse

4.     Godkendelse af handleplan

5.     Økonomi herunder godkendelse af regnskab m.v.

6. Valg af formand

7.     Valg til bestyrelsen og suppleanter

8.     Valg af revisor og suppleant

9.     Udpegninger til Dansk Handicaporganisationer og andre repræsentationer

10.    Indkomne forslag – skal være formanden i hænde 14 dage før

11.  Eventuelt

 Traditionen tro byder vi medlemmerne på en god frokost efter årsmødet.

Tilmelding til spisning kan ske på frederiksberg@hoereforeningen.dk eller på tlf. 29 40 62 20 senest d. 14. februar 2019.             

Tilmelding til selve årsmødet er ikke nødvendig - man kan bare møde op! 

Bestyrelsens beretning 2018

Formandssituation
Birgitte Franck blev i 2017 valgt som formand. Kort efter årsmødet 2018 trådte hun tilbage af helbredsmæssige årsager. Næstformand Mogens Brandt Clausen blev herefter på et bestyrelsesmøde konstitueret som fungerende formand og Karsten Spang Thomsen som næstformand.

Ny strukturreform
For 11 år blev forsøget gjort med, at alle landets kommuner skulle have sin egen lokalafdeling. I mange lokalforeninger fungerer foreningsarbejdet rigtig godt, men i andre desværre mindre godt, så denne struktur og organisering er tilsyneladende ikke tilfredsstillende mere. For Høreforeningen er det vigtigt, at alle mennesker i Danmark, der er berørt af høreproblemer, har mulighed for at være medlem af en velfungerende lokalafdeling. På lige fod med andre lokalafdelinger deltager vi derfor i arbejdet med at finde frem til en mere tidssvarende og hensigtsmæssig struktur og organisering af lokale høreforeninger. Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi på Frederiksberg har en velfungerende og aktiv lokalforening, men vi er naturligvis åbne overfor nye tiltag og indstillet på at tilpasse foreningens arbejde til en ændret struktur.

Medlemsfremgang, Hvervekampagne og Prøvemedlemskab
Landsforeningen kørte i en længere periode en kampagne for at hverve nye medlemmer. Man kunne få et gavekort på 100 kr., hvis man skaffede et nyt medlem. Vi benyttede os af dette tilbud og fik i eget regi med et tilbud om prøvemedlemskaber hvervet 23 nye enkeltmedlemmer og 2 familiemedlemmer i 2017 samt 2 enkeltmedlemmer i starten af 2018. Vi er nu oppe på 246 medlemmer, hvoraf 232 har bopæl på Frederiksberg.

Hjemmesiden og Nyhedsbrev
På vores hjemmeside www.hoereforeningen-frederiksberg.dk finder du oplysninger om vores arrangementer, medlemskab, faglig information om hørelse og hjælpemidler etc. Under KONTAKT er det muligt at skrive til bestyrelsen med henblik på råd og vejledning ved problemer på høreområdet. Hvis bestyrelsen ikke selv kan hjælpe, kan vi henvise til ekspertise på området. En gang om måneden udsender vi et nyhedsbrev om hørerelaterede problemer. Tilmelding til at modtage nyhedsbrevet pr. email findes helt nede i bunden under NYHEDS- BREV.

Teleslynger
Gennem mange år har det været en mærkesag for os at få flere teleslynger, men også at få udbredt kendskabet til dem, der alle allerede findes, i form af en registrant. Kommunen er nu i gang med – med vores hjælp - at få udarbejdet en - men det tager lidt tid, for ingen har det fulde overblik over, hvad der findes og hvor. Forhåbentlig vil registranten blive flittigt brugt, for det sker gang på gang, at kommunen inviterer til arrangementer, hvor der ikke er teleslynge. Vi er også med i gruppen, der skal teste kommunens nye system til booking af lokaler. Her vil vi arbejde for, at det bliver helt åbenlyst, om der forefindes højtalersystem og teleslynge eller ej.

Økonomi
Hanne Rasmussen, som har været kasserer i lokalafdelingens siden foreningens start i 2007, valgte at fratræde posten på årsmødet i februar 2018. Lisbeth Lundqvist blev valgt som ny kasserer, og hun har med sin regnskabsmæssige baggrund hurtigt sat sig ind i diverse regnskabsmæssige opgaver, herunder ansøgninger og rapporteringer til bl.a. kommunen §18 pulje og Fonden for Bedre Hørelse, København og Frederiksberg, hvorfra vi i 2018 igen modtog væsentlige tilskud til vores mange aktiviteter.

Fonden for Bedre Hørelse København og Frederiksberg
I forbindelse med strukturreform blev Københavns Kredsen delt i to: i Frederiksberg og København lokalafdelinger. Midlerne fra den velhavende Københavns Kreds blev placeret i en fond, som bl.a. ejer huset på Sankt Knuds Vej. Fonden støtter aktiviteter til gavn for mennesker med høreproblemer og har også en feriepulje, hvor man kan søge om 200 kr. pr. dag i op til 14 dage inden 1. april 2019. Interesserede kan få tilsendt et ansøgningsskema ved at kontakte os.

Årets gang  
Der er holdt en række bestyrelsesmøder og medlemsarrangementer i årets løb.

 • Jan: Nytårskur, Læsekreds, Bridge, Hørecafé, Bliv en aktiv samarbejdspartner

 • Feb: Årsmøde

 • Mar: International Høredag

 • Apr: Akustik og taleforståelse

 • Maj: Besøg hos Oticon, Hørecafé

 • Jun: Rundvisning hos TV2 Lorry

 • Aug: Frederiksborg Slot, Seniordag

 • Sep: Bridge, Læsekreds, Den fortællende have, Hørecafé

 • Okt: Storm P museet

 • Nov: Hørecafé, Julefrokost

Kom til årsmøde i lokalafdelingen
Som medlem af Høreforeningen bliver man holdt godt orienteret gennem bladet Hørelsen. Men et medlemskab er mere. Det er også fællesskab, samhørighed og socialt samvær.

Vel mødt til årsmødet – hvor vi samles om at præge udviklingen. Vær med til at få sat høresagen på dagsordenen på Frederiksberg.   

----------------------------------------  

 Forslag til forretningsorden for årsmødet:

1.      Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent.

2.      Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed samt afklarer om alle fremmødte er medlemmer.

3.      Der vælges et udvalg til optælling af stemmer.

4.      Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Forsamlingen kan beslutte at standse eller udsætte og senere genoptage punkter.

5.      Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse undtaget fra afstemningen om beretningen.

6.      Talerne får ordet efter indtegning hos dirigenten. Dirigenten kan dog tillade en kort svarreplik.

7.      Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun forslagsstilleren og formanden yderligere tildeles ordet.

8.      Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge ændringsforslag skal sættes til afstemning efter princippet, det mest vidtgående først.

9.      Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning foretages når bare et medlem begærer det.

10.   Ved valg til bestyrelse og revision samt suppleantposter råder man over så mange stemmer, som personer der skal vælges. Der kan ikke stemmes på en kandidat mere end én gang.

Beretning 2017

I Høreforeningen på Frederiksberg går det rigtig godt. Inden for det sidste år er medlemstallet steget fra 200 til 230 medlemmer. Vi har igen i år haft et alsidigt program med mange faglige og sociale tiltag. Men i andre afdelinger på landsplan er såvel medlemstal som aktivitetsniveau meget forskelligt. Derfor taler man i Hovedbestyrelsen om, at man måske på sigt skal have færre lokalafdelinger.

Årets gang

Jan                     Nytårskur, Læsekreds, Bridgeturnering                     

Feb                    Årsmøde            

Mar                    International høredag, 10 års jubilæum, Hørecafé     

Apr                     Skelnetab          

Maj                     Walk and talk, Undertekster, Aldersbetinget høretab, Jægerspris Slot  

Aug                    Sail and talk, Hørecafé, Seniordag 

Sep                    Bridgeturnering, Læsekreds, Tinnitus i alle aldre       

Okt                     Udflugt til Sankt Bendts Kirke i Ringsted, Hørecafé   

Nov                    Er teleslyngen død, Rockmuseet

Dec                    Nordisk Film

Af nye tiltag har vi bl.a. hævet antal møder i den såkaldte Hørecafè, således at vi kommer op på 4 møder om året. Der er fin tilslutning til disse møder, og det fremstår meget tydeligt, hvilke problemstillinger mange hørerapparatbrugere her i kommunen lever med i hverdagen.

Derudover har vi afholdt to arrangementer for nye medlemmer, hvor vi fortalte om Høreforeningen på Frederiksberg, og hvor vi fik en dialog om høreproblemer.

Over hele verden afholdes en international høredag d. 3. marts. Vi satte fokus på denne dag ved at have en stand i Frederiksberg Centret, hvorfra vi delte brochurer ud og kom i personlig kontakt med forbipasserende.

I forbindelse med kommunens Sundhedsuge i juni havde vi to arrangementer om støj, og vi var medarrangører af en nyt koncept ”Silent Dinner”, hvor deltagerne skulle kommunikere uden ord under middagen.

Frederiksberg kommunes Ældreråd og Handicapråd havde arrangeret en spændende eftermiddag på Rådhuset i maj måned omhandlende høretab.

I august måned deltog vi i kommunens Seniordag, hvor vi kom i kontakt med rigtig mange ældre. En del af dem, vi talte med, havde på fornemmelsen, at de nok burde have deres hørelse undersøgt.

Endelig havde Handicaprådet arrangeret en valgaften i forbindelse med kommunevalget, hvor der ved den efterfølgende debat var opstillet et bord specielt tilrettelagt for folk med høretab, idet der var teleslynge, tegnsprogstok og skrivetolk.

Vores lokalafdeling var også repræsenteret ved et valgmøde med politikere i Region Hovedstaden. Det er nemlig Regionen, der bevilliger høreapparater. Ved dette møde var der megen fokus på den lange ventetid for at få et høreapparat samt på, at Regionens tilbud om ”puljeapparater”, der fås gratis hos nogle ørelæger, ikke slår til, fordi antallet af ældre borgere med høreproblemer stiger støt. Der var forståelse for vores synspunkter, så vi håber, at der bliver fulgt op på vores opfordring om at gøre noget ved problemerne.

Vi har et godt og synligt samarbejde med Frederiksberg kommunes politikere, råd, organisationer og andre aktører. Vi forsøger hele tiden i vores frivillige arbejde at sætte fokus på høretab og hvordan man afhjælper disse på en så god måde som muligt.

Hvert år søger vi om og får tildelt økonomisk støtte fra Frivillighedspuljen i Frederiksberg kommune og fra Fonden for Bedre Hørelse København og Frederiksberg, hvilket gør det muligt for os at opretholde et højt aktivitetsniveau.

Vores indsats omkring teleslynger i kommunens lokaler har også båret frugt. Hvert år kommer der nye til. Som det seneste har Frederiksberg Hovedbibliotek lovet, at der kommer nye teleslynger i deres lokaler. Desuden har man i kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes en oversigt over, hvor der findes teleslynger.

En af Høreforeningens mærkesager - lokalt og på landsplan - er at få tekstning på danske film i biograferne. Vi har været i dialog med Falkoner biografen om at få nogle danske film tekstet og afventer resultatet i 2018.

Nyhedsbreve

En gang om måneden udgiver lokalafdelingen et nyhedsbrev, som publiceres på vores hjemmeside www.hoereforeningen-frederiksberg.dk. Du kan abonnere på det og få det  direkte i din mailboks, hvis du tilmelder dig. Der er pt. godt 70 abonnenter.

Fonden for Bedre Hørelse København og Frederiksberg: I forbindelse med strukturreformen blev Københavns Kredsen delt i to: i Frederiksberg og København lokalafdelinger. Midlerne fra den velhavende Københavns Kreds blev placeret i en fond, som bl.a. ejer huset på Sankt Knuds Vej.

Fondens formål:

”er på alment velgørende, almennyttigt grundlag at støtte aktiviteter til gavn for hørehæmmede, herunder forebyggende arbejde og virke for bevarelsen af hørelsen fortrinsvis i København og Frederiksberg”.
Fonden har videreført en feriepulje.

Feriepuljen:

Medlemmer af Frederiksberg og Københavns lokalafdelinger kan søge.
Man kan ansøge om 200 kr. pr. dag i op til 14 dage.
Interesserede kan få tilsendt et ansøgningsskema ved at kontakte os.
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2018.

 

Kom til årsmøde i lokalafdelingen: Som medlem af Høreforeningen bliver man holdt godt orienteret gennem bladet ”Hørelsen”. Men et medlemskab af foreningen er mere. Det er også  fællesskab, samhørighed og socialt samvær og mulighed for at deltage i de mange faglige foredrag med fokus på hørelse og høreproblemer.

Vel mødt til årsmødet. Her samles vi for at præge udviklingen. Vær med til at få sat ”Høresagen” på dagsordenen på Frederiksberg.

Bestyrelsen 2017

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beretning 2016

Det kommende 10 års jubilæum på Frederiksberg: Når man ser tilbage, var 2006 et begivenhedsrigt år i Høreforeningen, hvor der skete en stor omstrukturering. Tanken var, at Høreforeningens medlemmer fremover skulle samles lokalt i nye lokalafdelinger. Én lokalafdeling i hver kommune. Den tidligere opdelingen i 60 kredse fordelt landet over blev opgivet.

Man kan sige, at strukturreformen i Høreforeningen lød som en naturlig konsekvens af kommunalreformen, der jo betød, at kommunerne fremover fik størsteparten af ansvaret for høreomsorgen.

Desværre må man her ti år efter konstatere, at selvom der blev etableret lokalafdelinger i mange kommuner - også her på Frederiksberg - kom man aldrig i nærheden af målet. I dag er ca hver tredje kommune uden en selvstændig lokalafdeling. Og andelen vokser, da afdelinger nedlægges.

Nu er der ca 60 selvstændige, aktive lokalafdelinger - stort set som med den gamle kredsopdeling!

Og det er et problem, for det betyder, at der mange steder hverken er en god tilgang til at høreomsorgen er på dagsordenen, når der drøftes handicapspørgsmål eller et lokalt forankret fællesskab for mennesker høreproblemer.

Oversigt Region Hovedstaden

Med lokalafdeling: BALLERUP, BORNHOLM, BRØNDBY, EGEDAL, FREDENSBORG, FREDERIKSBERG, GENTOFTE, GLADSAXE, GLOSTRUP, HELSINGØR, HERLEV, HVIDOVRE, HØJE-TAASTRUP, KØBENHAVN, LYNGBY-TAARBÆK, RUDERSDAL, RØDOVRE, TÅRNBY, VALLENSBÆK

Uden lokalafdeling: ALBERTSLUND, ALLERØD, FREDERIKSSUND, FURESØ, GRIBSKOV, HALSNÆS, HILLERØD, HØRSHOLM & ISHØJ

Hvervekampagne: Medlemstallet for Høreforeningen er fortsat for nedadgående. Det kan jo godt undre med det store rekrutteringsgrundlag, der skulle være.

Høreforeningen har iværksat flere initiativer.

 • Et hvervekort med titlen ”Hvis din hørelse er vigtig for dig, så gør noget godt for dig selv og meld dig ind i Høreforeningen!

 • En hvervekampagne, hvor medlemmer der skaffer nye medlemmer, belønnes.

  Vi har selv forsøgt os med en annonce i Ældre Sagens blad på Frederiksberg.

  Desværre kan vi ikke se, at det skulle have resulteret i flere medlemmer. Der er pt. ca. 195   medlemmer. Men vi kan dog glæde os over en lille fremgang i forhold til sidste år.

Hjemmesiden: Da Høreforeningen centralt skulle have ny hjemmeside, lukkede man for de lokale sider. Det var vi kede af, da vi ønskede fortsat at have vores egen side. Og det fik vi - med assistance udefra. Adressen er hoereforeningen-frederiksberg.dk.

Her kan man finde informationer om vores aktiviteter og om lokale forhold. Det er en god idé at tilmelde sig vores nyhedsbrev, så får man det leveret direkte i sin mailboks.

Gå i teatret: Nu er det blevet nemmere for os med høreproblemer at gå i teatret. CPH STAGE, Københavns Teatersamarbejde og seks teatre i Københavnsområdet er gået sammen om app’en THEA. Med den kan man få undertekster på sort baggrund, så man ikke forstyrrer de andre publikummer i salen. Der er mulighed for at låne en tablet med app’en installeret på teatret. De teatre der er med er: Betty Nansen, Nørrebro, Østre Gasværk, REPUBLIQUE, Grob og Folketeatret.

Teatre med teleslynge: Det Ny, Nørrebro, Det Kongelige, Skuespilhuset, Betty Nansen, Aveny T (efter renovering) og Folketeatret.

Pulje teleslynger: I budgetforlig for 2016 blev afsat ½ mio. kr. til teleslynger på plejecentre og botilbud. Pengene kom Magneten, Søndervang, Dronning Anne-Marie Centret, Ingeborggården, Kong Frederik IX’s hjem, Søster Sophies Minde, Flintholm, og Lærkehøj til gode, og opsætningen er iværksat.

Fonden for Bedre Hørelse København og Frederiksberg: I forbindelse med strukturreform blev Københavns Kredsen delt i to: i Frederiksberg og København lokalafdelinger. Midlerne fra den velhavende Københavns Kreds blev placeret i en fond, som bl.a. ejer huset på Sankt Knuds Vej.

Fondens formål:

”er på alment velgørende, almennyttigt grundlag at støtte aktiviteter til gavn for hørehæmmede, herunder forebyggende arbejde og virke for bevarelsen af hørelsen fortrinsvis i København og Frederiksberg”.

 Fonden har videreført en feriepulje.

Feriepuljen:

Medlemmer af Frederiksberg og Københavns lokalafdelinger kan søge.

Man kan ansøge om 200 kr. pr. dag i op til 14 dage.

Interesserede kan få tilsendt et ansøgningsskema ved at kontakte os.

Ansøgningsfristen er d. 1. april 2017.

--------------

Årets gang:

Der er holdt en række bestyrelsesmøder og medlemsarrangementer i årets løb.

Jan: Nytårskur, Læsekreds, Bridgeturnering & Tinnitus med Henrik Strube

Feb: Omvisning Musikmuseet & Årsmøde

Mar: Larm og læring & Så syng da Danmark

Apr: Kan du høre hvad du selv siger

Maj: Udflugt Søfartsmuseet

Juni: Sail and talk

Sep: Seniordag, Bridgeturnering, Walk and talk, Læsekreds, Hørevenlige apps & Prøv at bruge hørevenlige apps

Okt: Udflugt til J. F. Willumsens Museum & Hørecafé

Nov: Støj og hørelse

 

Kom til årsmøde i lokalafdelingen: Som medlem af Høreforeningen bliver man holdt godt orienteret gennem bladet Hørelsen. Men et medlemskab er mere. Det er også fællesskab, samhørighed og socialt samvær.

Vel mødt til årsmødet – hvor vi samles om at præge udviklingen. Vær med til at få sat høresagen på dagsordenen på Frederiksberg. Bestyrelsen 2016       

--------------

Forslag til forretningsorden for årsmødet:

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent.

2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed samt afklarer om alle fremmødte er medlemmer.

3. Der vælges et udvalg til optælling af stemmer.

4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Forsamlingen kan beslutte at standse eller udsætte og senere genoptage punkter.

5. Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse undtaget fra afstemningen om beretningen.

6. Talerne får ordet efter indtegning hos dirigenten. Dirigenten kan dog tillade en kort svarreplik.

7. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun for slagsstilleren og formanden yderligere tildeles ordet.

8. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge ændringsforslag skal sættes til afstemning efter princippet, det mest vidtgående først.

9. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning foretages når bare et medlem begærer det.

10. Ved valg til bestyrelse og revision samt suppleantposter råder man over så mange stemmer, som personer der skal vælges. Der kan ikke stemmes på en kandidat mere end én gang.                                                    

""""""""""""""

Årsmøde Lørdag d. 27. februar 2016 kl. 11.00        

Akaciegårdens festsal, Nimbus Parken 26, 2000 Frederiksberg

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse

4. Godkendelse af handleplan

5. Økonomi herunder godkendelse af regnskab m.v.

6. Valg til bestyrelsen og suppleanter

7. Valg af revisor og suppleant

8. Udpegninger til Dansk Handicaporganisationer og andre repræsentationer

9. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde 14 dage før

10. Eventuelt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsens beretning 2015

 Året 2015 blev året, hvor Høreforeningen for alvor kom på slankekur.

I forbindelse med landsmødet i Odense i maj blev det besluttet at:

•Landsmødet afholdes hvert fjerde år mod nu hvert andet.

•Antallet af regionsrepræsentanter i Hovedbestyrelsen halveres. Fra fire til to.

•Forretningsudvalget nedlægges.

Besparelserne var allerede startet i 2014. Det betød færre numre af vores medlemsblad Hørelsen, færre ansatte og mindre kontorhold.

Disse tiltag til trods er økonomien i Høreforeningen stadig meget stram. Medlemstallet stagnerer, lottomidlerne bliver færre og tolkeformidlingen genererer ikke længere overskud.

Økonomien i lokalafdelingen på Frederiksberg er god. Vi nyder godt af tilskud fra Frederiksberg Kommune (§18 midler) og fra Fonden for Bedre Hørelse.

Hjemmesiden: Høreforeningen har en hjemmeside. www.hoereforeningen.dk.

Den er velbesøgt, men præget af at være designet for flere år siden og må fornys. I den forbindelse vil man nedlægge fora for debat og de lokale hjemmesider. Frederiksberg lokalafdeling mener de lokale hjemmesider skal bevares. Hovedafdelingen og lokalafdelingerne er bedst tjent med en gensidighed. En løsning skal findes så vi her på Frederiksberg kan fortsætte med en hjemmeside.

Høremanual: Høreforeningen har lavet en manual målrettet mennesker, der arbejder med borgere med høretab. Frederiksberg lokalafdeling har i år gennemført to arrangementer: et for personalet på Akaciegården, Østervang og plejehjemmet Lotte. Og et for forebyggelsesenheden. Begge gange med Jan Krogså som instruktør.

Aldersbetinget høretab: På opfordring fra Høreforeningen på Frederiksberg inviterede Frederiksberg Ældreråd og Frederiksberg Handicapråd til temamøde om aldersbetinget høretab på Rådhuset i september måned. Et meget velbesøgt arrangement der har affødt en opfordring til at følge op med et lignede arrangement i 2016.

Programpunkter: Hvad er aldersbetinget høretab og hvorfor behandle det? , Høretab som en del af det samlede helbredsbillede, Hvordan finder man vej gennem den danske ”hørejungle”? og Høretaktik i hverdagen.

Fonden for Bedre Hørelse København og Frederiksberg: Høreforeningens strukturreform i 2006 betød, at Københavns Kredsen blev delt i to: i Frederiksberg og København lokalafdelinger. Midlerne fra Københavns Kredsen blev placeret i en fond, som bl.a. ejer huset på Sankt Knuds Vej.

Fondens formål: ”er på alment velgørende, almennyttigt grundlag at støtte aktiviteter til gavn for hørehæmmede, herunder forebyggende arbejde og virke for bevarelsen af hørelsen fortrinsvis i København og Frederiksberg”. Fonden har videreført en feriepulje.

Feriepuljen: Medlemmer af Frederiksberg og Københavns lokalafdelinger kan søge. Man kan ansøge om 200 kr. pr. dag i op til 14 dage. Interesserede kan få tilsendt et ansøgningsskema ved at kontakte os. Ansøgningsfristen er d. 1. april 2016.

Teleslynger: Høreforeningen på Frederiksberg arbejder for god tilgængelig for mennesker med høreproblemer i form af teleslynger og god akustik. Et af årets budgetønsker fremsendt af Danske Handicapråd var: Teleslynge på alle Plejehjem og i institutionernes mødelokaler. Det resulterede i, at kommunen bevilgede kr 500.000 hertil i 2106.

Årets gang i Frederiksberg lokalafdeling:

JanNytårskur, Støj – STøj - STØJ & Læsekreds   

FebDelfin vask & Årsmøde        

MarTo skridt frem – og et til siden, Lørdagskoncert & Hørecafé               

AprHøremanual              

MajMedlemsmøde       

JuniGisselfeld Kloster & Sail and talk  

AugSeniordag 

SepHørelsen pas godt på den, Tal til mig nu, Walk and talk, Udflugt Sophienholm & Læsekreds              

OktTinnitus – teser, myter og fakta & Hørecafé                

Medlemstallet i lokalafdelingen: Der er pt. ca. 175 medlemmer.

Kom til årsmøde i lokalafdelingen: Som medlem af Høreforeningen bliver man holdt godt orienteret gennem bladet Hørelsen. Men et medlemskab er mere. Det er også fællesskab, samhørighed og socialt samvær. Derfor vil vi opfordre medlemmerne til at deltage i vores arrangementer. Vel mødt til årsmødet – hvor vi samles om at præge udviklingen. Vær med til at få sat høresagen på dagsordenen på Frederiksberg.  

Bestyrelsen 2015       

 

Forslag til forretningsorden:

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent.

2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed samt afklarer om alle fremmødte er medlemmer.

3. Der vælges et udvalg til optælling af stemmer.

4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Forsamlingen kan beslutte at standse eller udsætte og senere genoptage punkter.

5. Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse undtaget fra afstemningen om beretningen.

6. Talerne får ordet efter indtegning hos dirigenten. Dirigenten kan dog tillade en kort svarreplik.

7. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun forslagsstilleren og formanden yderligere tildeles ordet.

8. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge ændringsforslag skal sættes til afstemning efter princippet, det mest vidtgående først.

9. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning foretages når bare et medlem begærer det.

10. Ved valg til bestyrelse og revision samt suppleantposter råder man over så mange stemmer, som personer der skal vælges. Der kan ikke stemmes på en kandidat mere end én gang.