Referat af årsmøde i Høreforeningen Frederiksberg Lokalafdeling 2019

afholdt lørdag d. 23. februar på  Akaciegården,
Betty Nansens Allé 2A, 2000 Frederiksberg

Til stede fra bestyrelsen var: Karsten Spang-Thomsen (konstitueret formand), Lisbeth Lundqvist (kasserer), Bolette Østberg,  Marianne Beck og Hanne Rasmussen.

Karsten bød velkommen og bad de fremmødte om at rejse sig og for en kort stund mindes afdøde Mogens Brandt Clausen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Niels Jensen.

Referent: Elsemarie Vinding

Stemmeudvalg: Lisbeth og Hanne

2. Godkendelse af dagsorden

Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet, og den udsendte dagsorden blev godkendt. Der var ikke ønske om, at referatet fra sidste årsmøde blev læst op.

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse

Karsten og Bolette supplerede den udsendte skriftlige beretning med:

* Formandssituationen
Kort efter årsmødet i 2018 fratrådte Birgitte Franck af helbredsmæssige årsager som formand. Mogens blev efterfølgende konstitueret som formand og Karsten som næst- formand. Da Mogens i december afgik ved døden, blev Karsten konstitueret som formand. 

* Høreforeningens strukturreform
På det kommende landsmøde i maj skal en ændring af lokalafdelingernes struktur drøftes. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 besluttede Høreforeningen, at der i hver af landets kommuner skulle oprettes en lokalafdeling. Desværre har det vist sig, at det i mange kommuner ikke er muligt, for i ca 20 kommuner er lokalafdelingerne uden bestyrelse og dermed hvilende, og i ca 15 kommuner har man valgt at samkøre med en nabokommune.

* Medlemssituationen på Frederiksberg (og i København)
Det går godt på Frb. Vi har de sidste par år haft en pæn medlemsfremgang (pt. 235 medlemmer), og vi er nu landets 4. største lokalafdeling, kun Kbh., Århus og Roskilde har flere medlemmer.
Selv om Kbh. har 459 medlemmer, så har man på det netop afholdte årsmøde ikke formået at hverve nye medlemmer til bestyrelsen, som nu ligger temmelig underdrejet, da halvdelen af den nuværende bestyrelse fratrådte, og de øvrige meddelte deres afgang ved næste årsmøde. Bolette fortalte, at Benthe Winckler fra Kbhs afdelingen havde haft en "føler" ude om en mulig samkørsel med Frb. Bolette mente dog ikke, at det var en god idé, dels ville det blive svært at håndtere en så stor lokalafdeling, og dels er vore kulturer nok for forskellige.

 * Det kommende landsmøde i maj
På det seneste landsmøde (i 2015!) blev det vedtaget, at Høreforeningen kun skulle holde landsmøde hvert fjerde år mod hidtil hvert andet. Grunden hertil var Høreforeningens dårlige økonomi på daværende tidspunkt. Siden er der kommet styr på økonomien, så blandt lokalafdelingerne er der et stort ønske om igen at holde landsmøde hvert andet år.

 * Nyt medlemssystem Høreforeningen
Bl.a. pga persondataloven skal Høreforeningen have nyt medlemssystem. Det skulle blive mere brugervenligt, hvor vi bl.a. selv kan trække medlemslister, få besked om ind- og udmeldelser mm.

 * Tilgængelighed/teleslynger
I 2016 bevilgede kommunalbestyrelsen, ikke mindst takket være Bolettes energiske indsats i Handicaprådet, 500.000 kr til nye teleslynger i kommunen. I 2019 og 2020 er der hvert år bevilget 200.000 kr til øget tilgængelighed, herunder også nye teleslynger. Kedelhallen og Byggeriets Hus står øverst på vores ønskeliste om nye teleslynger på Frb.

 * Feriepuljen
Fonden for Bedre Hørelse København og Frederiksberg blev oprettet, da Københavns- kredsen om følge af kommunalreformen blev opdelt i to afdelinger: København og Frederiksberg. I Fonden findes en feriepulje, hvor man, hvis man har været medlem i 1 år, kan søge om tilskud op til 200 kr pr. dag i 14 dage til ferie i Danmark; eller i udlandet, men her er det en betingelse, at ferien er tilrettelagt med hørehensyn.
Ansøgningsfristen er d. 1. april. Ansøgningsskemaer blev uddelt på mødet, men kan også downloades på Fondens hjemmeside.

Både den skriftlige og den mundtlige beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 

4. Godkendelse handleplan

Elsemarie gennemgik kort den omdelte handleplan. I lighed med tidligere år er der ikke sket de store ændringer i planen, da vi mener, at den indeholder de vigtigste områder, som vi ønsker at arbejde videre med.

Der var ingen bemærkninger til handleplanen, som blev godkendt enstemmigt.

5. Økonomi herunder godkendelse af regnskab m.v.

Lisbeth gennemgik og kommenterede posterne i det omdelte regnskab. Lokalafdelingen har en god økonomi, i sær takket være gode tilskud fra kommunen og fra Fonden for Bedre Hørelse.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

6. Valg af formand

Karsten blev med akklamation valgt til ny formand.

7. Valg til bestyrelsen og suppleanter

Bolette og Marianne var på valg til bestyrelsen. Begge genopstillede og blev valgt.

Palle Tørnqvist opstillede som kandidat til bestyrelsen og blev valgt.

Hanne genopstillede som suppleant og blev valgt.

Elsemarie opstillede som suppleant og blev valgt.

8. Valg af revisor og suppleant

Elga Kruse Hviid blev genvalgt som revisor og Marly Arnoldus som revisorsuppleant.

9. Udpegning til Danske Handicaporganisationer og andre repræsentationer

Bolette ønskede at fortsætte i DH Frederiksberg og blev udpeget hertil.

10. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

11. Eventuelt

 På hørecaféen d. 22.2. havde man haft besøg af tre studerende fra IT Universitetet, som søgte frivillige deltagere til et kandidatprojekt. Projektet, som sker i samarbejde med Widex, går bl.a. ud på at motivere brugere til at bruge deres høreapparat oftere. Hvis man var interesseret i at deltage, kunne man skrive sig på en fremlagt liste.

Herdis Lehmann roste lokalafdelingens mange gode ture, men efterlyste et mere centralt opsamlingssted for busturene end Flintholm Station. Gerne parkeringspladsen bag rådhuset.

Birgitte Franck ville gerne have fødselsår på medlemslisterne.
Birgitte syntes ikke, at bestyrelsen skal betale for deres deltagelse i udflugterne.

Herefter afsluttede dirigenten årsmødet og takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten med en æske chokolade for hans ledelse af mødet.

 Efter årsmødet bød lokalafdelingen på frokost.

 Niels Jensen, Karsten Spang-Thomsen, Elsemarie Vinding


Referat Årsmøde Frederiksberg lokalafdeling 2018

24. februar 2018 på Akaciegården

Betty Nansens Allé 2A, Akaciegården, 2000 Frederiksberg

 

Til stede fra bestyrelsen var:  Mogens Brandt Clausen, Bolette Østberg, Hanne Rasmussen, Karsten Spang-Thomsen og Marianne Beck. Birgitte Franck var fraværende på grund af sygdom.

1. Valg af dirigent og referent:

Niels Jensen blev valgt som dirigent, Mogens fungerede som formand og Marianne blev referent.

2. Godkendelse af dagsorden:

Generalforsamlingen blev erklæret lovlig indkaldt.

Hanne og Lisbeth blev valgt som stemmetællere.              

 3. Bestyrelsen beretning til godkendelse:

Mogens aflagde beretning.

Hjælpemiddelcentret på Frederiksberg Hospitalet blev nævnt som en god mulighed for viden ang. høreapparater.

Antallet af medlemmer i vores lokale forening er øget til ca. 230 personer.

Den 3. marts 2017 var international høredag, hvor personale fra Scantone samt medlemmer af vores bestyrelse promoverede høresagen og vores lokalforeningen med en stand i Frederiksberg Centret.

Folketinget fik på dagen besøg af vores landsformand. Her fik tre politikere lov til at tage ørepropper på. De fik hurtigt ”ørene op for”, hvor generende det er, ikke at kunne høre ordentligt.

Sundhedsugen i maj havde fokus på støj, bl.a. med en middag ”Silent dinner”, hvor al snak og støj blev udelukkedet.

Ældrerådet og Handicaprådet blev også omtalt.

I august afholdtes Seniordagen på Rådhuset.

På informationsmøde/vælgermøde op til valget i kommunen var der sat et specielt bord frem med diverse høreudstyr til hørehæmmede.

Puljeapparaterne er gratis, men man kan risikere, at der desværre mangler apparater, fordi kvoten er brugt op.

I december måned blev de lange ventetider på høreapparater diskuteret Folketinget.

Vores lokale forening får tilskud fra Frivillighedspuljen og Frederiksberg kommune.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der udarbejdes en oversigt over, hvor der i det offentlige findes teleslynger. Brugerne burde altid spørge efter teleslynge de pågældende steder, ellers bliver det aldrig bedre.

Det er også ønskeligt, at der på danske film i biografer og TV sættes undertekst på film m.m.

Bladet ”Hørelsen” er et rigtigt godt blad og værd at læse igennem.

Datoerne i Hørecafeen, Frb. Hosp. er endnu ikke fastsat, men antallet af møder vil blive forøget til fire om året pga. stor søgning.

Endvidere tilbyder formanden personlige møder ang. høreproblemer.

4. Godkendelse af handleplan

Karsten nævnte, at hørehæmmede bliver godt behandlet på Frederiksberg. Bl.a. får ældre mennesker besøg af en medarbejder fra kommunen, der kan være behjælpelig med, bl.a. hvor man kan henvende sig ang. høreapparater.

I vores forening har vi mange sociale arrangementer.

Præst Martin Elvstrøm-Vieth, Godthåbskirken, er kontaktperson ang. teleslynger i kirker på Frederiksberg.

Præsten kan også hjælpe med hørehjælp ved deltagelse i diverse kirkelige handlinger.

5. Økonomi herunder godkendelse af regnskab m.v.

Hanne uddelte oversigten over regnskabet/økonomien.

Vi får penge fra ”Fonden for bedre hørelse” og Frederiksberg kommune.

Derfor er der også råd til de mange og gode arrangementer i foreningen.

Regnskabet blev godkendt.

6. Valg til bestyrelsen og suppleanter

Hanne havde valgt at frasige sig hvervet som kasserer. Heldigvis forbliver hun som suppleant. Hun har været en meget dygtigt og samvittighedsfuld kasserer, og har altid haft helt styr på regnskab m.m.

Lisbeth Lundqvist blev valgt ind i bestyrelsen.

Karsten Spang-Thomsen modtog genvalg.

7. Valg af revisor og suppleant

Elga Kruse blev valgt som revisor.

Marley Arnoldus blev valgt som suppleant.

8. Udpegninger til Danske Handicaporganisationer og andre repræsentationer

Bolette blev udpeget og redegjorde kort for arbejdet i handicapforeningen og omtalte mødet i KuBe d. 10. april.

9. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt

Dirigenten havde ikke fået udleveret den korrekte dagsorden. Det blev opdaget – og korrigeret.

Hanne uddelte ansøgningsskemaer til Feriepuljen

 

Mødet sluttede i god ro og orden med en frokost/kaffe.

 

Referat af årsmøde i Høreforeningen Frederiksberg Lokalafdeling 2017

afholdt lørdag d 18. februar 2017 kl. 11.00 på

Betty Nansens Allé 2A, Akaciegården, 2000 Frederiksberg

 

Bolette Østberg bød velkommen og takkede for det store fremmøde, som udgjorde ca. 20% af medlemmerne.

Bestyrelsen havde i år valgt at afholde årsmødet på det nye Akaciegården, da der er god tilgængelighed for dårligt gående, teleslyngeanlæg (som dog ikke virkede helt optimalt), og da personalet kunne stå for kaffe og madservering og dermed spare bestyrelsen for dette arbejde.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Marley Arnoldus

Referent: Hanne Rasmussen

Stemmeudvalg: Hanne og Elga (revisorsuppleant)

2. Godkendelse af dagsorden

Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet i december – ved udsendelse af indkaldelse og annoncering i Hørelsen – og dagorden blev godkendt. Der var ikke ønsker om at få læst referatet fra sidste års møde op.

3. Bestyrelsens beretning

v/Bolette (formand)

Igen i år valgte formanden at give en bred beretning om, hvad bestyrelsen har foretaget sig i det forløbne år – ikke blot de mange aktiviteter, som blev remset op, men også andre emner, som lokalafdelingen og den central Høreforeningen arbejder med.

Lokalafdelingen blev stiftet som en følge af strukturreformen i 2016, da Høreforeningen besluttede, at der skulle være en lokalafdeling i hver af de nye 98 kommuner. Lokalafdelingerne skal arbejde for bedre vilkår og tilgængelighed for mennesker med høretab i den lokale kommune, herunder:

- Følge udviklingen på det sociale område, arbejdsområdet og m.h.t. hjælpemidler

- Være i dialog med lokale politikere

-  Samarbejde med andre lokalafdelinger

-  Yde råd og vejledning

-  Arrangere sociale arrangementer

Det er desværre ikke lykkedes at etablere en lokalafdeling i hver kommune. Her i hovedstads-regionen er der f.eks. 9 hvilende afdelinger, og der er således ingen sikring af de hørehandi-cappedes situation i de berørte kommuner.

Ifølge reglerne i Høreforeningen kan alle medlemmer deltage i alle lokalafdelingers arrangementer. Det kan være en fordel, hvis der ikke er en lokalafdeling i ens egen kommune, men de eksisterende lokalafdelinger kan – især i hovedstadsområdet – risikere at blive løbet over ende af medlemmer fra andre lokalafdelinger p.g.a. infrastruktur og korte afstande.

Vi må i Frederiksberg lokalafdeling således ikke prioritere vores egne medlemmer, selv om det er formålet med foreningens virke. Vi modtager tilmeldinger inden fristens udløb og uden ”først til mølle” princip. Indtil nu har det ikke været et problem med for mange tilmeldinger, så vi har ikke måtte udelukke nogen.

Kompensation for høretab

Mange klager over lyden i TV og i film – skuespillerne mumler. Det kan afhjælpes ved at sætte undertekster på. I biograferne og i teatret er det svært at få sat undertekster på. I filmbranchen skal der produceres eksemplarer med danske tekster, men problemet er at få biograferne til at vise dem. I hovedstadsområdet er der nogle teatre, der er begyndt at udlevere tablets med undertekster på, og de der har prøvet det, siger, at det virker godt.

Behandlingsgaranti

Høretab er en af de mest udbredte funktionsnedsættelser i Danmark. Ved alle andre sygdomme er der fastsat en behandlingsgaranti på 90 dage. Dette gælder dog stadig ikke på høreområdet. I vores område er der dog sket en halvering af ventetiden på Bispebjerg til 22 uger, som måske skyldes, at der er kommet en ny ledende overlæge. Til sammenligning kan det oplyses, at ventetiden i Odense er 121 uger.

Der er p.t. fire ”høreveje” til at få høreapparater: 2 i offentligt regi og 2 private tilbud.

Offentligt tilbud:

- Via hospitalerne/audiologiske afsnit

- Via ca. 20 puljelæger, som udleverer på samme vilkår som i det offentlige regi. På Frederiksberg er ørelæge Thomas Ravn, Falkonér Allé, en af disse puljelæger.

Privat tilbud:

- Købe i hørebutikker – der er p.t. 3 kæder på Frederiksberg – med tilskud fra det offentlige – ca. 4.500 kr. til 1 apparat og ca. 6.500 kr. til 2 apparater.

- Ørelæger, som udover deres lægepraksis sælger høreapparater. Høreforeningen arbejder på et forbud mod denne type høreapparatbehandling, da der er sammenfald af interesser. Men ellers har Høreforeningen et godt samarbejde med de private klinikker.

Komplicerede høretab og høretab hos børn vil stadig blive behandlet på de offentlige hospitaler.

Der ansøges om hjælpemidler på Hjælpemiddelcenteret på Frederiksberg Hospital, vej 8. Personalet kan dog ikke klare komplicerede problemer og sender i sådanne tilfælde videre til f.eks. KøbenhavnsKommunes hjælpemiddelcenter i Frankrigsgade.

Den 3. marts 2017 afholdes der international høredag. Emnet er i år, at der kan spares penge, hvis der kommer rettidig hjælp til behandling af høretab. Lokalafdelingen vil have en stand i Frederiksberg Centret, og Scantone stiller op med præsentation af deres mange hjælpemidler. Deltagerne blev opfordret til at kigge forbi og til at deltage i konkurrencen.

Kampagne vedr. høretab og hospitalsindlæggelser

Høreforeningen har kørt en kampagne, hvor de har gjort opmærksom på, at det kan være svært for hørehandicappede at være indlagt på hospital og kommunikere med læger i det hele taget.

Sygehus/lægepersonalet opfordres til at være opmærksomme på mennesker med høreproblemer, at der tages hensyn, og at der sørges for ordentlig kommunikation i hørevenlige omgivelser.

Mulighederne kan f.eks. være samtaler via mappeteleslynger, via skrivetolke, i separate lokaler og ikke på gange og på flersengsstuer. Det er også ønskeligt, at man kan kommunikere med læger via email og sms og via mappeteleslynger på apoteker, så der kan ske en kommunikation med en vis diskretion.

Det kan også være et problem for mennesker med høreproblemer at forstå læger/sygeplejesker, der ikke taler et fornuftigt og tydeligt dansk. I disse tider et tabubelagt emne, men ikke desto mindre et problem.

Hvervning af nye medlemmer

Bolette kunne med stolthed fortælle, at vi har rundet 201 medlemmer. Det har længe været et ønske at nå op på 200.

Fra centralt hold i Høreforeningen har man kørt en kampagne: Medlem hverver medlem, hvor man får 100 kr. i form af et gavekort som tak for at skaffe et nyt medlem. Høreforeningen har fået et sponsorat på 50.000 kr. til denne kampagne, som stadig kører. Bolette takkede de personer, der har skaffet nye medlemmer. Vi vil gerne være flere, da vi på den måde har en større gennemslagskraft.

Ny hjemmeside

Høreforeningen nedlagde sidste år de lokale hjemmesider, og vi har derfor fået lavet vores egen. Det er der så vidt vides kun 3 lokale foreninger, der har gjort det. Vi udsender nyhedsbreve, og medlemmerne blev opfordret til at melde sig som modtagere af disse. Nogle har efterlyst et debatforum på hjemmesiden. Bolette henviste i den forbindelse til Facebook gruppen: Høresagen i Danmark, som p.t. har ca. 1500 medlemmer. I denne gruppe kan man ofte finde studerende, der søger personer til forsøg i forbindelse med deres specialer. Høreforeningens Facebook gruppe har flere medlemmer, men der er ikke så megen debat i gruppen der.

Vores hjemmeside ser forskellig ud alt efter om man ser den på sin smartphone, tablet eller computer.

v/Mogens (næstformand)

Medlemstal

Vi er for få medlemmer i forhold til antal hørehæmmede i Danmark. Der er flere aldersgrupper, som ikke er repræsenteret – især børn og unge. Men hvordan får man fat i dem? Vi har talt om reklamer på busser, men det er meget dyrt. Vi vil prioritere annoncer i de lokale aviser i forbindelse med vores arrangementer.

Tolkeområdet

Høreforeningen har haft en nedgang i indtægt fra tolkeformidlingen. Det skyldes, at der er flere udbydere, og at priserne er gået ned som følge af konkurrencesituationen.

Teleslyngeløft

Frederiksberg Kommune har bevilget flere penge til teleslynger i kommunens lokaler. De har undersøgt – bl.a. med hjælp fra lokalafdelingen – hvor der mangler, hvor der trænger til at blive skiftet ud etc. Der er sket en række forbedringer. Medlemmerne opfordres til at melde tilbage til lokalafdelingen, hvis der ikke er teleslynger i kommunale bygninger, eller hvis de ikke fungerer.

Teknisk service på Bispebjerg

Denne service er lukket ned, selv om mange havde glæde af servicen. Apparater skal nu sendes til producenten for reparation, eller man kan henvende sig til Hjælpemiddelcenteret, som måske kan hjælpe med mindre reparationer.

v/Karsten (bestyrelsesmedlem)

Eurotrak

Karsten uddelte relevante sider fra Eurotrak undersøgelsen foretaget i 2016 med 10 facts om høretab og høreapparater. Der henvises til hjemmesiden ehima.com for yderlige oplysninger.

Rapporten viser bl.a., at der er et fald i udlevering af høreapparater fra offentlige klinikker på 6% p.g.a. de lange ventetider. 85% af de patienter, der selv har betalt for deres høreapparater i det private regi, har betalt mellem 2.000-30.000 kr. i egenbetaling.

Det er en tyk rapport med mange spændende emner, bl.a. tinnitus, som er værd at arbejde videre med. Rapporten viser tal for, om man har haft mulighed for at teste et apparat i en længere periode før valg af apparat. Birgitte Franck spurgte, om der er større mulighed for at teste i det private regi end i det offentlige regi? Karsten ville undersøge dette og tage det med i et kommende nyhedsbrev.

v/Bolette (formand):

Feriepuljen

Fonden for Bedre Hørelse København og Frederiksberg blev oprettet, da Københavnskredsen som følge af strukturreformen blev delt i to afdelinger: København og Frederiksberg. I Fonden findes der en feriepulje, hvor man, hvis man har været medlem i 1 år, kan søge om tilskud op til 200 kr. pr. dag i 14 dage til ferie i Danmark, eller i udlandet, hvis det er en ferie tilrettelagt med hørehensyn. Fristen er d. 3. april 2017. Ansøgningsskemaer blev uddelt på mødet.

Der blev spurgt, om det er muligt at søge til rekonvalescensophold. Bolette var ikke sikker, men opfordrede personen til at søge.

Afrunding

Bolette afsluttede af med at pointere, at det er en mærkesag for Høreforeningen, at mennesker med høretab skal være brugere af det offentlige system og ikke forbrugere. Sundhed skal være en rettighed og ikke en forretning. Der skal være fokus på, hvad det koster samfundet, at der ikke er rettidig hjælp.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

Derefter blev der holdt en kort kaffepause.

4. Godkendelse af handleplan

Elsemarie gennemgik handleplanen. I lighed med de seneste år er der ikke ændret meget i handleplanen, da vi mener, at den indeholder de vigtigste områder, vi ønsker at arbejde videre med. Handleplanen blev udleveret til alle deltagere.

Der vil især blive arbejdet med at synliggøre foreningen for at få flere medlemmer og med udvikling og opdatering af samt oplysning om hjemmesiden, så den kan blive brugt optimalt.

Der var ingen bemærkninger til handleplanen, som blev godkendt enstemmigt.

5. Økonomi herunder godkendelse af regnskab

Hanne fremlagde regnskabet og gjorde rede for de enkelte poster. Vi har en god økonomi i lokalafdelingen, som bl.a. skyldes flotte tilskud fra Frederiksberg Kommune og Fonden for Bedre Hørelse København og Frederiksberg. Vi har i år haft et underskud, men pengene er brugt til gavn for foreningens medlemmer.

Regnskabet blev uddelt til deltagerne og godkendt.

6. Valg af formand

Bolette Østberg ønskede efter 10 år som formand ikke at genopstille som formand. Hun var glad for, at en kandidat havde meldt sig, men spurgte forsamlingen, om der var andre, der ønskede at stille op. Det var der ikke.

Som ny formand blev valgt Birgitte Franck, som er 70 år gammel, og som siden 1970 har arbejdet som bl.a. lærer for børn med høretab, som tale/hørepædagog, som hørekonsulent i Region Midt og som er en flittig skribent på høreområdet.

Birgitte Franck præsenterede sig selv og beskriver sig selv som lidt af en ”brokkerøv”, der gør opmærksom på problemer og holder ved, men som også roser, når problemerne løses.

En af hendes mærkesager er ældre med ubehandlet høretab. Og der vil blive mange flere ældre fremover, som vil få høretab, bl.a. p.g.a. for høj musik.

Birgitte Franck tror – uden at have belæg herfor, at politikernes holdning til hele høresagen er, den fremover skal foregå i det private regi.

Birgitte Franck blev valgt med akklamation.

Derefter takkede Mogens Bolette for hende mangeårige virke og store indsats for lokalafdelingen på Frederiksberg.

Der blev overrakt blomster til ny formand og blomster og gave til den afgående formand.

7. Valg til bestyrelsen og suppleanter

Mogens Brandt Clausen og Marianne Beck var på valg. De ønskede begge at genopstille og blev valgt.

Niels Jensen ønskede ikke at genopstille. I stedet blev Bolette Østberg valgt ind som ordinært bestyrelsesmedlem.

Elsemarie Vinding ønskede ikke at genopstille som suppleant. Der var ingen kandidater, der meldte sig til suppleantposten.

8. Valg af revisor og suppleant

Marly Arnoldus blev genvalgt som revisor.

Elga Kruse Hviid  blev genvalgt som revisorsuppleant.

9. Udpegninger til Danske Handicaporganisationer

Bolette ønskede at fortsætte i DH Frederiksberg, og blev udpeget til denne post.

10. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

11. Eventuelt

Mogens takkede Niels og Elsemarie for deres arbejde i bestyrelsen, og de vil begge blive savnet.

Elsemarie takkede for chokoladen og begrundede sin udtræden med, at hun ikke længere bor på Frederiksberg og derfor har svært ved at følge med i, hvad der foregår i lokalområdet. Hun vil dog stadig være medlem på Frederiksberg.

Også Niels takkede for chokolade og var ked af at måtte stoppe, men det kan ikke hænge ikke sammen med sygdom på hjemmefronten.

Bolette efterlyste en fotograf, som gerne vil tage billeder til foreningens hjemmeside.

Bolette oplyste, at Widex søger personer med tinnitus til projekt.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Også Marly blev begavet med chokolade.

Efter generalforsamlingen bød lokalafdelingen på frokost.

Referent: Hanne Rasmussen, Formand: Birgitte Franck, Dirigent: Marly Arnoldus

_____________________________________________________________

 

 

Referat af årsmøde lørdag d. 27. februar 2016 på Akaciegården

1. Valg af dirigent og referent

Bolette Østberg bød velkommen og fortalte, at Akaciegården var valgt som mødested, dels fordi adgangsforholdene til lokalerne på Sankt Knuds Vej ikke er handikapvenlige, dels fordi det så var muligt at betale sig fra de praktiske ting, især forplejning og dermed lette arbejdet for bestyrelsen. Derefter foreslog hun som dirigent Erik Møller, der blev valgt med akklamation.

Erik Møller takkede for valget og foreslog Elsemarie Vinding som referent samt Marianne Beck og Marly Arnoldus som stemmeudvalg. Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Erik Møller konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig og spurgte forsamlingen, om man ønskede referatet fra forrige års årsmøde læst op. Det var ikke tilfældet.

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse

Den skriftlige beretning var udsendt sammen med dagsordenen og blev suppleret med flg.:

Allerførst takkede Bolette for det store fremmøde, ca 30 medlemmer, ved dette vort 9. årsmøde som lokalafdeling.

Bolettes indledte bestyrelsens mundtlige beretning. Den var opdelt i flg. punkter:

 • Landsmødeår

Bolette og Mogens Brandt Clausen havde i maj 2015 deltaget i Høreforeningens landsmøde. Punkterne på landsmødet var præget af foreningens dårlige økonomi. Hovedbestyrelsens forslag til forbedring af økonomien var bl.a., at landsmødet fremover kun afholdes hvert 4. år, at forretningsudvalget nedlægges, og at antallet af regionsrepræsentanter i hovedbestyrelsen halveres fra fire til to. På Frederiksberg er vi specielt betænkelige ved, at næste landsmøde så først bliver i 2019.

Bolette omtalte også det store problem, at næsten hver tredje lokalafdeling er hvilende.

 • Frederiksberg Kommune og § 18

Bolette fortalte, at lokalafdelingen nyder godt af tilskud fra Fonden for Bedre Hørelse samt tilskud fra Frederiksberg Kommune.

 • Høremanualen

Med udgangspunkt i Høremanualen har vi med Jan Krogså som instruktør afholdt to arrangementer for personale som arbejder med ældre borgere, nemlig et for personalet på Akaciegården, Østervang og plejehjemmet Lotte; og et for Forebyggelsesenheden.

 • Aldersbetinget høretab

På opfordring fra Høreforeningen på Frederiksberg inviterede Frederiksberg Ældreråd og Frederiksberg Handicapråd til temamøde om aldersbetinget høretab på Rådhuset i september måned. Et meget velbesøgt arrangement der har affødt en opfordring til at følge op med et lignende arrangement i 2016.

 • DH Frederiksberg og Handicaprådet

Høreforeningen er repræsenteret i såvel DH Frederiksberg som i Handicaprådet, idet Bolette er medlem af begge.

 • Teleslynger

En af Høreforeningens absolutte mærkesager er teleslynger. Også på dette område er der godt nyt på Frederiksberg, idet kommunen har bevilget 500.000 kr til installation af teleslynger på plejehjem og i institutioner.

 • Høreomsorgen og høreapparatbehandling

Offentlig høreapparatbehandling kan nu også foregå direkte hos visse ørelæger, den såkaldte puljeordning. Dvs at mennesker med ukomplicerede høretab nu har tre muligheder for udlevering af høreapparater, nemlig:

1. På de audiologiske afdelinger på hospitalerne

2. Hos udvalgte ørelæger (puljeordningen)

3. I hørebutikker

I hørebutikkerne får man et offentligt tilskud til køb af høreapparater, mens det er gratis at få dem på de audiologiske afdelinger og hos de ørelæger, der er med i puljeordningen.

 • Hjemmeside

Af økonomiske grunde nedlægges fora for debat og de lokale hjemmesider på Høreforeningens hjemmeside i forbindelse med, at foreningen får ny hjemmeside omkring 1. marts. Det er vi stærkt utilfredse med, og derfor har vi investeret i at få lavet vores egen hjemmeside, der netop er gået i luften. Denne blev i korthed demonstreret. Adressen er: www.hoereforeningen-frederiksberg.dk

 • Verdens høredag 3. marts

Til slut benyttede Bolette lejligheden til at reklamere for arrangementet d. 3. marts, hvor vi i samarbejde med Københavns afdelingen har arrangementet Larm og læring.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Derpå fik Mogens Brandt Clausen ordet. Om tekst på TV fortalte Mogens, at vi løbende er i kontakt med DR, men at der ikke er sket meget på området inden for det sidste års tid.

Mogens sagde, at vi gjorde meget ud af at holde os ajour med tekniske hjælpemidler, men udviklingen går stærkt, og området er vanskeligt, da der kun er få standarder på området.

Ved hjælp af gode arrangementer forsøger vi at hverve nye medlemmer, men også at fastholde de nuværende. I det forløbne år har vi fået 23 nye medlemmer, men desværre har vi også mistet medlemmer. Medlemstallet er pt på 184.

- -  - - - - - - - - - - - - - -

Derefter causerede Elsemarie over det interview, som der havde været med hende i Hørelsens decembernummer og om de 5 gode høreråd, som også havde stået i artiklen.

Til slut blev reglerne for at søge tilskud fra Feriepuljen gennemgået.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Godkendelse af handleplan

Ændringerne i årets handleplan blev kort gennemgået. Handleplanen blev derefter godkendt uden bemærkninger.

5. Økonomi herunder godkendelse af regnskab

Marly Arnoldus, revisor i lokalafdelingen, gennemgik regnskabet, da kassereren, Hanne Rasmussen, ikke deltog i årsmødet. Regnskabet gav ikke anledning til spørgsmål og blev enstemmigt godkendt.

6. Valg til bestyrelsen og suppleanter

På valg til bestyrelsen var:

 • Hanne Rasmussen. Genopstillede og blev valgt

 • Niels Jensen. Genopstillede ikke, men opstillede og blev valgt som suppleant

 • Bente Winther Olsen. Genopstillede ikke.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Karsten Spang-Thomsen

Elsemarie Vinding genopstillede som suppleant og blev valgt.

7. Valg af revisor og suppleant

Marly Arnoldus blev genvalgt som revisor. Elga Kruse Hviid blev valgt som revisorsuppleant.

8. Udpegning til Danske Handicaporganisationer og andre repræsentationer

Pt sidder Bolette i DH Frbs forretningsudvalg og vil gerne fortsætte. Mødet bakkede op om Bolettes fortsatte kandidatur.

9. Indkomne forslag

Flg. forslag fra Mogens var rettidigt modtaget:

"Høreforeningen har brug for flere medlemmer. Der hersker uvidenhed om foreningens eksistens, formål og værdier. Derfor foreslås, at der afsættes beløb til annoncering i trykte medier som f.eks. Ældresagens medlemsblad for vort område."

Mogens orienterede kort om bestyrelsens overvejelser om synliggørelse og medlemsrekruttering. Bl.a. havde man drøftet reklamer på Frederiksberg-busserne, men måtte erkende, at det var for dyrt i forhold til det forventede udbytte. I stedet ville man foreslå, at vi forsøgsvis indrykkede en helsides annonce i Ældresagen på Frederiksbergs efterårsblad. Pris ca 10.000 kr. Generelt var der opbakning til forslaget, selv om enkelte fandt prisen noget pebret.

Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning og blev af et stort flertal vedtaget.

10. Eventuelt

Ældresagens lokaler blev foreslået som et evt. alternativ til lokalerne på Sankt Knuds Vej, da de skulle være mere handikapvenlige.

Herdis Lehmann fortalte om problemerne med Lokalavisen, som på eget initiativ i flere uger har reklameret for flere af de arrangementer, der er forbeholdt vores medlemmer. Det gælder bl.a. læsekredsen. Hanne Rasmussen har kontaktet avisen og bedt dem stoppe hermed. Da avisen henter oplysningerne fra vores aktivitetskalender, er det besluttet, at den ikke længere sendes til aviserne.

Det blev foreslået, at der sendes en reminder-sms om et forestående arrangement.

Der er "run" på læsekredsen, så det blev foreslået at der oprettes yderligere en.

Bolette efterlyste gode idéer til fejring af lokalafdelingens 10 års fødselsdag i 2017, evt. i forbindelse med årsmødet.

Jette Andersson takkede bestyrelsen for det gode arbejde i det forløbne år.

- - - - - - - - - - - - -

Bolette sluttede årsmødet med at takke dirigenten for god ledelse af mødet, og dirigenten takkede for god ro og orden under mødet.